Past Events

14. – 15.01.2019 SPP 1879 Evaluation Meeting

Date & Venue: 14 – 15 January 2019, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Bonn

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Kennedyallee 40, 53175 Bonn
Norbert Elias Saal (talks and posters)